Pravidlá propagačnej súťaže Registrácia na Kariéra EXPO Košice 2024

Tieto pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky účasti na súťaži „Registrácia na Kariéra EXPO Košice“, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto Súťaže.

I. Organizátor a vyhlasovateľ Súťaže

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Zoznam, s. r. o. ,Svätoplukova II. 18892/2A,821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36029076, DIČ: 2020091997, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B ( „Organizátor“),  ktorý vyhlasuje súťaž s názvom „Registrácia na Kariéra EXPO Košice (ďalej len „Súťaž“) podľa podmienok uvedených v týchto Pravidlách.
II. Predmet, účel a trvanie Súťaže
 1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia  veľtrhu pracovných príležitostí, ktorého  usporiadateľom je Organizátor.
 2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v týchto Pravidlách.
 3. Súťaž sa začína dňa 8.4.2024 a trvá do 12.06.2024.
III. Podmienky účasti v Súťaži
 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá osoba, ktorá sa na webovej stránke karieraexpo.sk zaregistruje ako návštevník podujatia Kariéra EXPO v Košiciach, vyplní všetky svoje demografické údaje a osobne sa zúčastní podujatia Kariéra EXPO Košice 2024. Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla vek 16 rokov a má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky ( ďalej aj ako „Súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb v tomto bode, táto osoba nemá nárok na výhru a výhra sa jej neodovzdá.

IV. Priebeh Súťaže

 1. Každý Súťažiaci sa môže zapojiť so Súťaže iba raz.
 2. Výhercami Súťaže sa stávajú vyžrebovaní Súťažiaci, ktorí získajú ceny uvedené v bode V. týchto Pravidiel.
 3. Žrebovanie výhercov prebehne dňa 17.06.2024. Organizátor zverejní vyžrebovaných výhercov do 5 dní od uskutočnenia žrebovania na webovej stránke karieraexpo.sk v rozsahu údajov krstné meno a iniciála priezviska.

V. Ceny pre výhercov

 1. Organizátor venoval do súťaže cenu pre súťažiaceho:
  1. Vyžrebovaný súťažiaci získa cenu: Apple Watch SE
VI. Odovzdanie výhry
 1. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
 2. Organizátor bude kontaktovať výhercov Súťaže emailom na adresu uvedenú v registrácii.
 3. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa pre doručenie protokolu o prevzatí výhry. Ak výherca neposkytne do troch (3) pracovných dní od  odoslania výzvy emailom svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom vyššie alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, začiatočné písmeno priezviska na účely uverejnenia mena výhercu na webovej stránke Organizátora v časti venovanej Súťaži. Podmienky spracovania osobných údajov súťažiaceho a výhercu a ich práva bližšie upravuje článok VII. týchto  Pravidiel.
 4. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhercovi zaniká nárok na výhru. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
 5. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, jeho nárok na výhru zanikne.

VII. Spracovanie osobných údajov

 1. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci berie na vedomie, že  spracovanie osobných údajov súťažiacich v rozsahu emailovej adresy na účely organizovania tejto Súťaže a v prípade výhercu v rozsahu meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry, je nevyhnutné sa splnenie záväzku  Organizátora voči súťažiacim a výhercom a  nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu.
 3. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.
 4. Osobné údaje súťažiaceho budú Organizátorom spracúvané po dobu trvania Súťaže. Osobné údaje výhercov budú uchované  počas 4 rokov na účely účtovnej evidencie.
 5. Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín.
 6. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv, alebo v prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov u Organizátora môžete nás kontaktovať na ochrana.udajov@firma.zoznam.sk alebo písomne na adrese sídla Organizátora.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Akúkoľvek zmenu Pravidiel alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na svojej webovej stránke karieraexpo.sk
 3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:
  1. prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
  2. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
  3. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
  4. nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;
  5. odovzdanie výhercovi inej výhry, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu. Náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.
 4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.

 5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s Pravidlami Súťaže.

Vydané v Bratislave dňa 8.04.2024

Zoznam, s.r.o., Ing. Martin Mác, konateľ