Sociálna poisťovňa

 Sociálna poisťovňa
Iné
Adresa: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Webová stránka: https://www.socpoist.sk/

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení poskytuje poistencom dávky vyplývajúce z určených druhov poistenia. Sociálna poisťovňa spravuje Centrálny informačný a ponukový systém (CIPS), prostredníctvom ktorého sporiteľ/žiadateľ o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia dostáva všetky ponuky na dôchodok od poisťovní a dôchodkových správcovských spoločností z jedného zdroja.