VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Výroba a priemysel Stavebníctvo
Adresa: Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
Email: kariera@vvb.sk
Email: monika.danterova@vvb.sk
Telefón: +421908264854
Webová stránka: https://www.vvb.sk/

Podnik je jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Prevádzkovaním Vodného diela Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj prevádzkovaním Vodného diela Žilina na rieke Váh, patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v strednej Európe. Náš podnik patrí k najväčším výrobcom elektriny z vodnej energie na Slovensku. Ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, má za cieľ odborne, zodpovedne a transparentne riadiť činnosti vo vodnom hospodárstve, rešpektujúc pri tom zásady ochrany životného prostredia, podmienky jeho zachovania pre budúce generácie, ako aj princípy trvalej udržateľnosti pre prosperitu spoločnosti. S našim podnikom sú späté aj ďalšie desiatky vodných, inžinierskych a hydroenergetických stavieb na celom Slovensku, na ktorých realizácii sa podnik počas svojej sedemdesiatročnej histórie podieľal. Skvalitňovaním, inováciou a pokrokovým smerovaním sa podnik chce zaradiť medzi najefektívnejšie spoločnosti vo svojom odvetví minimálne na európskom kontinente.

Neustále kladieme dôraz na efektívne riadenie ľudských zdrojov, hlavne na rozvoj schopností a vedomostí našich zamestnancov neustálym zvyšovaním ich odbornosti. Medzi naše priority patrí zabezpečenie spokojnosti zamestnancov. V podniku je prostredníctvom Kolektívnej zmluvy, uzatvorenej medzi podnikom a odborovou organizáciou, prepracovaný systém sociálnych a zamestnaneckých výhod, ako napríklad využívanie pružného pracovného času, týždeň dovolenky nad zákonom stanovený rámec, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny pri pracovných výročiach, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na zdravotnú starostlivosť, finančná výpomoc pri narodení dieťaťa, nenávratné sociálne výpomoci v prípade ťaživej životnej a finančnej situácie, príspevok pri príležitosti udelenia ocenení MUDr. Jána Janského a MUDr. Jána Kňazovického, príspevky na stravovanie, poskytovanie plateného pracovného voľna nad rámec Zákonníka práce, možnosť príležitostnej práce z domu a nemenej zaujímavý systém odmeňovania a hodnotenia výkonu zamestnancov.

Počas svojej existencie VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik predstavuje stabilného zamestnávateľa a ponúka zmysluplnú prácu na zaujímavých projektoch.