Jarmila Záborská

Ako lektorka pôsobila v rôznych kľúčových pozíciách ako štatutárny zástupca, špecialista pre oblasť personálnu, vzdelávania a aktívneho trhu práce.  Problematikou osobného rozvoja  a vzdelávania sa aktívne zaoberá  od roku 1991 a od roku 2003 pôsobí v podnikateľskom prostredí. Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1996 na  Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2000 získala doktorát z Andragogiky. Svoje vzdelanie si priebežne dopĺňala štúdiom  v oblasti riadenia a vedenia ľudí, osobného rozvoja, personálneho manažmentu na európskom trhu práce, koučingu, analytiky trhu práce, lektorských a manažérskych zručnostiach. 

Menovaná je autorkou a odborným garantom viacerých certifikovaných kurzov pre oblasť: personálneho manažmentu, komunikačných, prezentačných i manažérskych zručností, diplomatického a spoločenského protokolu, osobného rozvoja potenciálu človeka. Od roku 2006 transformuje koučing do pracovného prostredia firiem  cez viaceré projekty s cieľovým zameraním na zvýšenie výkonu, efektivitu interných procesov,  kreativitu riešenia situácií  a vytvárania vyššieho zisku. V roku 2017 získala Národné ocenenie SR za implementáciu koučingu do pracovného prostredia ako interaktívneho nástroja zvýšenia výkonu.